ESG

Što je ESG izvještavanje?

ESG izvještavanje (Environmental, Social, and Governance) je proces prikupljanja, analize i objavljivanja informacija o ekološkim, društvenim i upravljačkim aspektima poslovanja organizacije. ESG izvještavanje se fokusira na tri ključna područja:

 • Ekološki aspekt (Environmental): Ovo uključuje informacije o utjecaju organizacije na okoliš, kao što su emisije stakleničkih plinova, upravljanje otpadom, energetska učinkovitost i zaštita prirodnih resursa. Cilj je identificirati i izvještavati o ekološkim rizicima i prilikama koje organizacija susreće te načinima na koje se održivo upravlja tim pitanjima.
 • Društveni aspekt (Social): Ovaj aspekt obuhvaća pitanja koja se odnose na odnose organizacije s njenim zaposlenicima, zajednicama u kojima djeluje, dobavljačima i društvom općenito. Primjeri društvenih pitanja uključuju ljudska prava, radne uvjete, raznolikost i inkluziju, sigurnost proizvoda i usluga te doprinos lokalnoj zajednici.
 • Upravljački aspekt (Governance): Odnosi se na način na koji je organizacija upravljana i kontrolirana. Uključuje informacije o strukturi upravljanja, poslovnoj etici, korporativnoj odgovornosti, transparentnosti, rizicima i nagradama. Ovaj aspekt obuhvaća i izvještavanje o etičkim načelima i politikama, kao i o upravljanju korporativnim rizicima.

ESG izvještavanje pruža dionicima (stakeholderima) cjelovitu sliku o održivosti i društvenoj odgovornosti organizacije, kao i njenom financijskom performansu. Izvještavanje se može obavljati kroz razne kanale, uključujući godišnje izvještaje, posebne ESG izvještaje, web stranice i dr. ESG izvještavanje postaje sve važnije jer investitori, potrošači i regulatorna tijela traže više informacija o održivosti i društvenoj odgovornosti organizacija u koje ulažu ili s kojima surađuju.

Koji je cilj ESG izvještavanja?

Cilj ESG izvještavanja je pružiti transparentne i relevantne informacije o ekološkim, društvenim i upravljačkim aspektima poslovanja organizacije kako bi se ocijenila njezina održivost i društvena odgovornost. Ovdje su neki od ključnih ciljeva ESG izvještavanja:

 • Veća transparentnost: ESG izvještavanje pruža relevantne informacije o održivosti organizacije, omogućujući dionicima da bolje razumiju njezinu izvedbu i utjecaj na okoliš, društvo i upravljanje. Transparentnost pomaže izgradnji povjerenja i omogućava dionicima da donose informirane odluke o sudjelovanju u poslovnim aktivnostima organizacije.
 • Povećanje održivosti: ESG izvještavanje potiče organizacije da se usredotoče na održivost i društvenu odgovornost kao ključni dio svog poslovanja. Identifikacija i izvještavanje o ekološkim i društvenim rizicima, prilikama i performansama potiče organizacije na integriranje održivih praksi u svoje poslovne strategije i operacije.
 • Unaprjeđenje korporativne odgovornosti: ESG izvještavanje promiče korporativnu odgovornost i odražava pristup organizacije prema etičkim načelima, ljudskim pravima, transparentnosti i odgovornom upravljanju. Izvještavanje o ESG faktorima pomaže organizacijama da prepoznaju i adresiraju slabosti te unaprijede svoje politike i prakse.
 • Povećanje vrijednosti za dionike: ESG izvještavanje omogućuje organizacijama da komuniciraju s dionicima, investitorima, zaposlenicima, klijentima, dobavljačima i zajednicom svoje ESG performanse i rezultate. Kroz transparentno izvještavanje, organizacije mogu poboljšati svoju reputaciju, privući investitore, smanjiti rizik i stvoriti dugoročnu vrijednost za sve dionike.
 • Usporedivost i usklađenost: ESG izvještavanje promiče razvoj i usvajanje međunarodnih standarda i smjernica, kao što su GRI, SASB i drugi. To omogućuje usporedivost izvještaja između organizacija te olakšava usklađivanje s regulatornim zahtjevima i očekivanjima dionika.

U konačnici, cilj ESG izvještavanja je promicati održivo poslovanje, društvenu odgovornost i stvaranje dugoročne vrijednosti za organizacije i njihove dionike.

Tko sve mora provoditi ESG izvještavanja?

Obveza provođenja ESG izvještavanja može se razlikovati ovisno o zakonodavstvu i regulatornim zahtjevima svake države. Međutim, postoje neke skupine organizacija koje imaju obvezu provođenje ESG izvještavanja. Evo nekoliko primjera:

 • Javno kotirana poduzeća: Javno kotirana poduzeća imaju obvezu izvještavati o ESG aspektima svog poslovanja. To može biti propisano zakonodavstvom, regulativama burze ili zahtjevima regulatornih tijela. Ovi zahtjevi mogu se odnositi na poduzeća koja kotiraju na domaćim burzama ili na stranim burzama, ovisno o specifičnim pravilima i propisima.
 • Financijske institucije: Financijske institucije poput banaka, osiguravajućih društava, mirovinskih fondova i investicijskih fondova sve više su pod pritiskom izvještavanja o ESG aspektima svojih investicijskih portfelja. To je često rezultat zahtjeva investitora koji sve više traže informacije o ESG performansama tvrtki u koje ulažu.
 • Velike korporacije: Velike korporacije, posebno one koje imaju globalno prisustvo ili posluju u sektorima koji su izloženi većem utjecaju na okoliš, društvo ili upravljanje, često provode ESG izvještavanje. To može biti posljedica regulatornih zahtjeva, ali i pritiska dionika, potrošača, dobavljača i drugih zainteresiranih strana.
 • Državne organizacije: Državne organizacije, poput vlade, ministarstava i lokalne samouprave, također mogu provoditi ESG izvještavanje kako bi informirale javnost o svojim održivim praksama, politikama i rezultatima.

Važno je napomenuti da postoji rastući trend u smjeru širenja obveze ESG izvještavanja na veći raspon organizacija, uključujući i srednje velike poduzeća. Također, neke organizacije dobrovoljno provode ESG izvještavanje kako bi poboljšale transparentnost, društvenu odgovornost i reputaciju.

Provođenje Upitnika za reviziju dobavljača za potrebe ESG izvještavanja

Ensolva podržava funkcionalnost Upitnika za reviziju dobavljača (Supplier Audit Questionnaire) koja digitalnim putem omogućuje kupcima temeljitu procjenu i provjeru njihovih dobavljača. S pomoću Ensolvine prilagodljive značajke SAQ-a, kupci mogu prilagoditi upitnik svojim specifičnim potrebama i zahtjevima, osiguravajući sveobuhvatnu procjenu održivih praksi dobavljača.

Funkcionalnost SAQ-a omogućuje digitalan proces prikupljanja ključnih informacija od dobavljača o njihovoj ekološkoj, društvenoj i upravljačkoj (ESG) izvedbi. Ensolva omogućuje kupcima procjenu predanosti dobavljača održivosti, identifikaciju potencijalnih rizika i donošenje informiranih odluka pri odabiru partnera. Transparentnim izvještavanjem tvrtke mogu pokazati svoju predanost održivom razvoju i pridonijeti izgradnji otpornije i prosperitetnije budućnosti za sve.

PODIJELI OVU PRIČU

Pokrenite svoj posao

Transparentno upravljanje troškovima jednostavne nabave sa sustavom nabave